background
logotype

Híreink

Lakossági tájékoztató szabadterületi tüzek megelőzéséről

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

SZABADTERÜLETI TÜZEK MEGELŐZÉSE

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) alapvetően megváltoztatta az égetéssel kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a belterületi és a külterületi ingatlanok területén.

Az OTSZ 225. (l) bekezdése alapján „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendelete szerinti időpontokban és feltételekkel lehetséges.

Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul, így a tűzeset helyszínén jelen lévő tűzoltásvezető dönthet bizonyos területek további leégetéséról. A felderítés és a megfelelő tűzoltási taktika kidolgozása érdekében a kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedó létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. Ha jogszabály másként nem rendelkezik (pl. NATURA 2000-es területekre a művelési kötelezettség nem vonatkozik), az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Az OTSZ 226. S (l) bekezdése alapján „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb IO ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.'

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a kérelmező nevét és címét,

az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

az irányított égetés indokát,

az égetéssel érintett terület nagyságát,

az égetés folyamatának pontos leírását,

az égetést végzó személyek nevét, címét,

az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

a túz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelózó 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tüzvédelmi hatósághoz (jelen esetben ez a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség), majd a hatóság a kérelmet annak beérkezésétól számított 5 munkanapon belül bírálja el.

A kérelemben foglaltak valamint a helyszínen tapasztaltak alapján hozza meg a döntését a hatóság. Az engedélyben kikötésként szerepelteti azokat a feltételeket, amelyek indokoltak a biztonságos égetés elvégzéséhez. (pl. a túz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást — vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal — meg kell szüntetni, stb.)

Az OTSZ 228. (1) bekezdése alapján „A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytól mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védósávot kialakítani.” Ezt a védósávot éghetó aljnövényzettól, gallytól tisztán kell tartani, a folvamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a véd6sávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Amennyiben az adott területen túzgyújtási tilalom került elrendelésre, abban az esetben tilos irányított égetés végzése, a szabadban történő tűzgyújtás az erdök az erdök

A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉSEK, A KÉNÉNYTÜZEK És A LAKÁSTÜZEK MEGELÓZÉSE

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fütenek, valamint nagyon sok háztartásban a használati melegvizet átfolyós rendszerü gázüzemű berendezéssel biztosítják. Többek között ennek is következménye, hogy megszaporodtak a tüzelő, fűtő berendezésekkel kapcsolatos káresetek, CO mérgezések. A nem rendeltetésszerú használat következtében jelentős anyagi kárral, súlyos. esetleg halálos sérülésekkel járó lakástüzek alakulhatnak ki — pedig ezek nagy része megelózhetó lenne.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fűtési szezon végével csökken valamelyest, de nem szűnik meg teljesen a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszélye. Az egész évben használt gázüzemű átfolyós vízmelegítők, bojlerek és az időszakosan használt fatüzeléstí kályhák, kandallók karbantartásának elmulasztása esetén a fűtési szezonon kívül is fennáll a szén-monoxid mérgezés kialakulásának kockázata.

A szén-monoxiddal kapcsolatos balesetek több mint fele a Rirdószobákban történik. Az okok között pedig a levegó-utánpótlás hiánya szerepel az elsö helyen. A gázüzemü átfolyós vízmelegítők, vagy a bojlerek és a páraelszívók egyidejű működése esetén egy teljesen zárt fiirdószobában percek alatt elhasználódik a rendelkezésre álló levegő. Az így keletkező vákuum hatására az égéstermékek visszaáramlanak a kéményből a készülékbe, majd a fürdőszobába.

A szén-monoxid mérgezést kiváltó okok lehetnek  a tüzelő, fütó, és egyéb berendezések helytelen használata,  nem kellően tömített kazán, kályha, kandalló, fiistcsó,

' elszennyezódött „átfolyós” vízmelegítő,  a karbantartás és ellenőrzés hiánya, e a helyiségek nem megfelelő szellőztetése.

A nehezen észlelhető, színtelen és szagtalan szén-monoxid jellemzően a tüzelő berendezésből vagy a nem megfelelóen múködó kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe, ez azonban a berendezések és a kémények rendszeres ellenőrzésével megelózhetó.

Ha valamilyen hiba miatt mégis szén-monoxid kerül a légtérbe, azt a megfelelő eszközök érzékelni és jelezni tudják. A katasztrófavédelem szakemberei a fűtési szezon kezdete előtt vizsgálták a szén-monoxid érzékelők alkalmasságát és forgalmazását. Négy gyártó tíz ellenőrzött terméktípusából a fogyasztóvédelem korábbi minőségi vizsgálatain mindegyik berendezés megfelelő értékelést kapott. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által elvégzett laboratóriumi tesztek alapján összeállított pozitív és negatív lista a http://www.nfh.hu/node/7984 honlapon olvasható.

A kémények üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek:

A kémények szabálytalan kivitelezése esetén  égéstermék áramolhat vissza a lakótérbe, egyéb zárt terekbe,  meghibásodhat a tüzelő-fútó berendezés.

Szilárd anyagok, hulladékok vagy olaj égetésekor  korom. kátrány rakódhat le a kémény falára.

o leszükülhet a kémény belső kerülete,  magas hó hatására a korom, kátrány meg is gyulladhat.

Az előzőekból is látható, milyen nagy jelentősége van a tüzeló berendezések és a kémények rendszeres ellenőrzésének. A fútóeszköz karbantartásához hívjanak szakembert, a kémény ellenőrzését, tisztítását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére!

A kémények ellenőrzését továbbra is kéményseprő szakemberek végzik. Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéménysepró, attól Rigg, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezést használnak.

Azoknál a kéményeknél, amelyekbe  szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő tütóeszköz van bekötve — évente,  amelyekbe gázüzemü fútóberendezés van bekötve — kétévente, o az időlegesen használt ingatlanok (pl. nyaraló) esetében — négyévente végeznek ellenőrzést.

Nem kell ellenóriztetni a jogszabály szerint használaton kívül helyezett kéményeket.

A lakosság részére a kémény ellenőrzése ingyenes, ha azt a kéményseprő az előre közölt időpontban el tudja végezni.

A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha az ebben megadott időpontban nem találja otthon az ingatlan tulajdonosát/hasmálóját, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a munkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, aldcor a tulajdonosnak 30 napon belül eweztetnie kell egy új időpontot, amikor elvégezhetö a munka. A harmadik időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

Temészetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenörzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzésért és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzéséért szintén fizetni kell.

A kémény szabálytalanságát hibakódokkal jelzi a kéményseprő az ellenőrzéskor átadott tanúsítványon. A hibakódok jelentése: (a tanúsítvány hátoldalán is olvasható)

Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermékelvezetó használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

Nem megfelelő az égéstermék-elvezetó.

Nem megfelelő az összekötő elem.

Nem megfelelő a tüzelőberendezés.

Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetón.

A 2-6. kóddal jelölt hibákat a következő felülvizsgálatig ki kell javítani. Amennyiben nem történik meg a javítás, a kémény használatát megtiltják (1. hibakód).

A meglévő tetőszerkezetre (fedélszerkezetre) felhelyezett bitumenes zsindely esetén szikrafogót kell a kéményre építeni.

Amennyiben a kéményseprő az ellenőrzés során megállapította, hogy a kémény veszélyes, azt nem használhatják a tanúsítványon megjelölt hiba kijavításáig. A javítást csak tanúsított kéményépító szakkivitelezók végezhetik.

A hiba kijavítása után újbóli műszaki felülvizsgálatot kell megrendelni a kéményseprő-ipari szervtől. A kéménvt használni csak az általuk kiállított tanúsítvány alapján szabad.

Amennyiben a kéményseprő tevékenységével vagy a tőle kapott tájékoztatással kapcsolatban panasza van, először a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz forduljon!

A kéményseprő-ipari szerv

megnevezése: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szerv Heves Megyei Ellátási Csoport címe: 3300 Eger, Klapka György út 11.

honlapjának elérési útvonala: http://kemenvsepres.katasztrofavedelem.hu e-mai címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. személyes ügyintézés az Eger, Klapka út 11. szám alatti irodában lehetséges hétfőn 8:00 - 20:00 óráig egyéb munkanapokon 8:00 - 14:00 óráig telefonos elérhetőség a BM OKF GEK által kezelt központi telefonszám: 1818, 9-es majd 1-es menüpont azon belül

 9.1.1 időpontfoglalás

 9.1.2 megrendelés

 9.1.3 számlázás

 9.1.4 bejelentés/panasz

a 9.1.5 adatmódosítás

0 9.1.6 általános információ

 9.1.9 adatkezelési tájékoztató

Ha a kivizsgálás után további panasszal kívánnak élni, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordulhatnak.

 

Az Igazgatóság címe: 3300 Eger, Klapka út 11. vagy 3301 Eger, Pf. 253. e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2019  Erdőtelek Község Hivatalos Oldalai   globbers joomla templates