background
logotype

Híreink

Általános iskolai beiratkozás

HEVES MEGYEI KORMANYHIVATAL

HEVESI JÁRÁSI HIVATALA

HIVATALVEZETŐ

KÖZLEMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. S (7) bekezdése alapján „Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 22962012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. S (1) bekezdés c) pontja az Nkt. 50. S (7) bekezdésében foglalt feladatok ellátásra a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóságot jelöli ki.

A fenti jogszabályhelyek alapján a 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozom meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles gyermeket, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a felvételi körzetben található.

Az általános iskolai beíratás általános rendjét részletesen a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22-23. S-a szabályozza.

AZ EMMI rendelet 22.S (2)-(4) bekezdései alapján:

(2)                adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

(3)                Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratnia kijelölt iskolába.

(4)                Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel, a tanuló felvételének elutasításáról határozat formájában dönt.

 

Az Nkt. 37. S (2) bekezdésében foglaltak alapján az iskola a felvételt elutasító döntése ellen a szülő — a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásától számított tizenöt napon belül — a felvételt elutasító intézményhez jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre történő hivatkozással kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 37.S (3) bekezdése szerint az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartója bírálja el és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban.

2023  Erdőtelek Község Hivatalos Oldalai   globbers joomla templates

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. Részletek