background
logotype

Híreink

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

1.     A DOKUMENTUM CÉLJA

Erdőtelek községi Önkormányzat és az Erdőtelki Polgármesteri Hivatal, mint „adatkezelő” honlapján tájékoztatókat, előadásokat, cikkeket, egyéb dokumentumokat tesz közzé.

Jelen Tájékoztató célja, hogy
– „az adatkezelő” a weboldal látogatói, ügyfelei és leendő ügyfelei számára átláthatóvá tegye az általa a weboldallal kapcsolatos adatkezelési eljárásokat,
– az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar Info törvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően,
– a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelemhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek,
– minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Az Adatvédelmi Tájékoztató „az adatkezelő” Adatvédelmi Szabályzatának azon részeit tartalmazza, amelyek a https://www.erdotelek.hu/ weboldal látogatóira vonatkoznak, és ezen érintettekkel kapcsolatos adatkezeléseket szabályozzák.

2. A személyes adatok kezelésének általános elvei

A személyes adatok kezelésére minden esetben tisztességes módon, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveknek megfelelő módon kerül sor.
„Az adatkezelő” elkötelezi magát amellett, hogy a személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelően kezeli.

3. A szervezet, mint Adatkezelő adatai

A szervezet neve

Erdőtelki Polgármesteri Hivatal

Székhely:

3358 Erdőtelek, Fő u. 105.

Adószám:

15379528-2-10

Szervezet képviselője:

Lőcseiné Nagy Mária jegyző

Elérhetőség:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 36 496 001 /13

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Löfflinger Attila

Adatvédelmi tisztviselő e-mailcíme:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4. Adatfeldolgozók

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály írja elő kötelezően számunkra.

5. Adatkezelés alapelvei:

Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

 Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

A Felhasználók hozzáférési joga 

A Felhasználó jogosult arra, hogy „az adatkezelő”-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy adatainak kezeléséhez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére „az adatkezelő” indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére „az adatkezelő” indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére „az adatkezelő” korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·       a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy „az adatkezelő” ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·       „az adatkezelő”-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Felhasználó jogosult arra, hogy „az adatkezelő” a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb

 Automatizált döntéshozatal

 „az adatkezelő” nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.

Adatkezelések

A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal; míg szerződéskötés esetén a teljesítéstől számított 5 év.. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:  postai úton az Erdőtelki Polgármesteri Hivatal, 3358 Erdőtelek, Fő u. 105., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Kapcsolatfelvétel a weboldalon található elérhetőségeken A weboldalon megtalálható az Erdőtelki Polgármesteri Hivatal telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van  felvenni a kapcsolatot.

 Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért „az adatkezelő” képviselőjéhez fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Személyes Adatok Tárolása és az Adatkezelés Biztonsága

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás,

 Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Jelen szabályzat megállapítására és módosítására „az adatkezelő” vezetője jogosult.

Jelen szabályzat megtalálható:
– Nyomtatott formában megtekinthető „az adatkezelő” székhelyén.
– Online, kivonatos formában megtekinthető „az adatkezelő” által üzemeltetett honlapon

 

2023  Erdőtelek Község Hivatalos Oldalai   globbers joomla templates

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. Részletek